Zgłoszenie reklamacyjne dla klientów detalicznych


Szanowny Kliencie,

W celu zgłoszenia naprawy naszego produktu, prosimy najpierw o dokładne zapoznanie się z treścią regulaminu serwisu dotyczącą napraw odpłatnych, a następnie skorzystanie z jednej z poniższych możliwości:

 

1. Formularz Zgłoszenia Reklamacyjnego (forma tradycyjna):

 

POBIERZ FORMULARZ

Korzystając z tej formy zgłoszenia, prosimy o wydrukowanie i prawidłowe wypełnienie formularza. Następnie formularz oraz kopię dowodu zakupu, należy dołożyć do paczki z uszkodzonym produktem i przesłać do serwisu na niżej wskazany adres:

Centralny Serwis Eura-Tech
Przemysłowa 35a
84-200 Wejherowo

2. Telefoniczne Zgłoszenie Reklamacji:

Należy zadzwonić pod nr 58 678 81 00, a następnie wybrać tonowo nr 2 (wewnętrzny automatu zgłoszeniowego). Prosimy nagrać swoją wiadomość, podając: imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, model produktu oraz krótką informację opisującą problem. Dział serwisu skontaktuje się z Państwem w przeciągu trzech dni roboczych.

Nagranie wiadomości oznacza akceptację naszych zasad Polityki Prywatności i regulaminu serwisu dotyczącego warunków napraw gwaramcyjnych, oraz wyrażenie przez Państwa zgody, na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, oraz prawa telekomunikacyjnego, do celów związanych z rozpatrzeniem reklamacji.

3. Zgłoszenie Reklamacji w punkcie zakupu:

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo złożyć zgłoszenie reklamacyjne na uszkodzony produkt w punkcie sprzedaży, w którym dokonali Państwo zakupu. Szczegółowych informacji uzyskają Państwo bezpośrednio u sprzedawcy. Zapraszamy.

Warunki napraw gwarancyjnych


 1. Eura-Tech Sp. z o. o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A (zwany dalej "Gwarantem"), gwarantuje sprawne działanie wskazanego w Gwarancji urządzenia (zwanego dalej "Produktem").
 2. Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy, pod warunkiem użytkowania Produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi oraz przyjętymi standardami. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Na wybrane produkty np. sygnalizatory czadu czas obowiązywania gwarancji może być dłuższy, co każdorazowo określone jest już przy samym produkcie.
 3. Prawa i obowiązki Gwaranta oraz Nabywcy Produktu reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej Gwarancji, z którymi Nabywca powinien się zapoznać przed zakupem. Zakup Produktu jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszej Gwarancji.
 4. Datą, od której obowiązuje czas trwania Gwarancji, jest data wystawienia dokumentu sprzedaży zapisana w Karcie Gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży. Ujawnione w okresie trwania Gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Centralny Serwis Eura-Tech Sp. z o. o. (zwany dalej "Serwisem").
 5. Dokumentem potwierdzającym zawarcie powyższej umowy i tym samym uprawniającym do dochodzenia swoich praw jest prawidłowo wypełniona Karta Gwarancyjna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon fiskalny, faktura VAT). Jakiekolwiek zmiany (zamazania, wytarcia, przekreślenia, poprawki itp.) w Karcie Gwarancyjnej powodują jej unieważnienie.
 6. W przypadku Produktów nie posiadających Kart Gwarancyjnych (np. dzwonki bezprzewodowe, gongi, sygnalizatory, wykrywacze i inne), dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest dokument sprzedaży (paragon fiskalny, faktura VAT).
 7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt (np.: zainstalowanie, konfiguracja, optymalne zabezpieczenie przed działaniem warunków zewnętrznych, konserwacja, ewentualny demontaż itp.).
 8. Gwarancją nie są objęte:
  • akcesoria / materiały eksploatacyjne takie jak: ramki oraz śruby montażowe, przewody, karty zbliżeniowe, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, baterie oraz akumulatorki czy inne elementy, które są dodatkowo dołączone do Produktów - ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej,
  • uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne lub celowe uszkodzenia Produktu i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, niedbałością użytkownika, niewłaściwym przechowywaniem czy konserwacją Produktu, a także stosowanie Produktu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • uszkodzenia Produktu, który nie został prawidłowo zabezpieczony podczas transportu do Serwisu (np. brak opakowania transportowego, nie owinięcie Produktu odpowiednio w folię zabezpieczającą, unieruchomienie Produktu w opakowaniu itp.),
  • uszkodzenia Produktu, do którego Nabywca zgubił Kartę Gwarancyjną,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku pożaru, powodzi, uderzenia pioruna (także pośredniego), czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, zalania płynami, przepięciem w sieci elektrycznej, podłączenia do sieci elektrycznej w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi,
  • Produkty, w których dokonano przeróbek, zmian konstrukcyjnych, napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.
 9. Gwarant zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej Gwarancji, w okresie trwania Gwarancji, o którym mowa na ostatnich stronach Instrukcji Obsługi w rozdziale "Warunki Gwarancji". Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
 10. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy reklamowany Produkt zostanie dostarczony do Serwisu wraz z:
  • Kartą Gwarancyjną (za wyjątkiem urządzeń wymienionych w pkt. 6),
  • prawidłowo wypełnionym Formularzem zgłoszenia naprawy,
  • dowodem zakupu zawierającym datę oraz miejsce sprzedaży.
 11. Otwieranie urządzenia bez wyraźnej zgody Serwisu, dokonywanie wszelkich napraw we własnym zakresie lub w nieautoryzowanym serwisie przez osoby nieupoważnione, będzie podstawą do unieważnienia Gwarancji.
 12. Uszkodzony Produkt Nabywca zobowiązany jest dostarczyć do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Serwisu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Serwis za uzasadnioną, po naprawione Produkt zostaje odesłany do Nabywcy na koszt Gwaranta, korzystając z usług spedycji kurierskich, z którymi Gwarant ma aktualnie nawiązaną współpracę (GLS).
 13. Dostarczenie uszkodzonego Produktu jakąkolwiek spedycją na koszt Gwaranta, bez wcześniejszego uzgodnienia z Serwisem, będzie skutkowało odmową przyjęcia paczki.
 14. Ewentualne wady lub uszkodzenia Produktu ujawnione i zgłoszone w okresie trwania Gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni kalendarzowych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, wówczas Nabywca zostanie poinformowany o przybliżonym czasie naprawy. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia Produktu do Serwisu.
 15. Wadliwy Produkt lub jego części, które zostaną wymienione, stają się własnością Serwisu.
 16. Przed przystąpieniem do ewentualnej naprawy, Serwis każdorazowo dokonuje oględzin i oceny stopnia uszkodzenia reklamowanego Produktu. W przypadku stwierdzenia, że Produkt:
  • jest sprawny,
  • był instalowany oraz podłączony niezgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi,
  • uległ uszkodzeniu ewidentnie z winy Nabywcy,
  • ma zerwaną plombę,
  • spełnia warunki podane w pkt. 8,
  wówczas Serwis traktuje takie zgłoszenie reklamacyjne za nieuzasadnione i może obciążyć Nabywcę kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia, zgodnie z obowiązującym w Serwisie Cennikiem Usług Napraw Odpłatnych.
 17. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany Produktu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne i eksploatacyjne, jeżeli:
  • w okresie trwania Gwarancji, Serwis dokona 3 napraw, a Produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  • Serwis uzna, że usunięcie wady jest niemożliwe lub w terminie określonym w pkt. 14,
  • naprawa może spowodować nadmierne koszty po stronie Serwisu.
 18. W skrajnych przypadkach, po wcześniejszym skonsultowaniu się z Nabywcą, Serwis ma możliwość:
  • przedłużenia okresu naprawy Produktu, jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonane z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak: trudności związane z importem urządzenia i/lub części zamiennych, przepisy prawne uniemożliwiające wykonanie naprawy itp.,
  • podjąć decyzję o zwrocie należności zgodnie i na podstawie ceny z faktury zakupowej, w przypadku, gdy nie ma możliwości wymiany Produktu na inny.
 19. Gwarant jak i Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych urządzeń w wyniku awarii Produktu.
 20. Nabywca nie ma prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z awarią Produktu.
 21. Brak odbioru naprawionego Produktu po upływie 4 tygodni od terminu naprawy określonego w pkt. 14, będzie traktowane jako bezpłatne zrzeczenie się Produktu na rzecz Serwisu. Serwis może przekazać Produkt na cele charytatywne lub wykorzystać jego części na potrzeby Serwisu.
 22. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego Produktu w trakcie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
  • po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności pracownika spedycji (przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą i/lub pieczęcią Serwisu, jeżeli tak nie jest lub jest w jakikolwiek sposób jest naruszona, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione),
  • każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika spedycji, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki lub jakichkolwiek braków, wspólnie sporządzić stosowny protokół.
 23. Gwarancja na Produkt nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.