Przegląd kominiarski w świetle prawa

Kominiarz kojarzy się wielu osobom z przynoszeniem szczęścia. Jednak jego wizyta w naszym domu, to nie tylko łapanie się za guzik i wróżba dobrobytu, powinniśmy pamiętać, że jest to konieczność. Przestrzegając zaleceń prawa budowlanego i zapraszając do domu kominiarza, dbamy również o zdrowie własne oraz naszych bliskich. Obowiązkiem właścicieli oraz zarządców budynków jest odpowiednie dbanie o ich stan techniczny. Okresowe kontrole kominiarskie wynikają z artykułu 62 Prawa Budowlanego.

Kontrolowanie wszystkich budynków

Wskazany powyżej artykuł mówi, że budynki w czasie, gdy są użytkowane, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom. Powinny one mieć miejsce co najmniej raz do roku. W ich przebiegu sprawdzane są instalacje gazowe oraz przewody kominowe – spalinowe, dymowe i wentylacyjne. W sytuacji, gdy wykryta zostanie niedrożność przewodów, to właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek ich naprawienia na własny koszt. Osoby, które nie dokonały przeprowadzenia corocznej kontroli, mogą zostać ukarane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego karą pieniężną do 500 zł.

Podczas przeprowadzania kontroli kominiarz powinien również sprawdzić, czy wprowadzone przez właściciela lub zarządcę zostały wskazania z poprzedniej kontroli. Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości w związku z zaleceniami pokontrolnymi, to wymagane jest, aby właściciel dokonał jak najszybszej ich naprawy.

Kto przeprowadza kontrolę?

Za kontrolowanie stanu technicznego przewodów kominowych odpowiadają konkretne osoby, które powinny zająć się ich wykonywaniem:

  1. Osoby, które posiadają tytuł mistrza w rzemiośle kominiarskim – dotyczące przewodów grawitacyjnych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.
  2. Osoby, które dysponują uprawnieniami budowlanymi i określonej i odpowiedniej specjalności – dotyczące przewodów kominowych, wymienionych wyżej, jak również kominów przemysłowych, kominów wolnostojących, oraz przewodów kominowych, w których ciąg kominów pozostaje wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Prawo stanowi również, że przeprowadzenie kontroli może zostać narzucone z urzędu. Jeśli powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, iż stan techniczny obiektu lub części jest nieodpowiedni i w jego postrzeganiu może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi czy też bezpieczeństwa mienia, lub środowiska, może zalecić przeprowadzenie takowej kontroli. Ma również prawo do żądania przedłożenia ekspertyzy technicznej budynku czy też jego części. Za przeprowadzenie takiej ekspertyzy odpowiadać będzie właściciel, który również zobowiązany będzie do poniesienia jej kosztów.

Dlaczego to takie istotne?

To przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Zatkane i niedrożne przewody kominowe, niewłaściwa wentylacja pomieszczeń, brak regularnych kontroli – to sytuacje i problemy, które mogą powodować silne zagrożenie dla zdrowia oraz życia naszych bliskich i nas samych. Jeśli nie chcemy wywoływać sytuacji zagrożenia, warto dbać o ten aspekt i stosować się do obowiązujących norm.

Przeczytaj również